OHTLIKUD AINED
<- tagasiOhtlikud ained
Ohtlike ainete klassid
Ohtlike ainete kasutamine ja transport
Käitumine ohtlike ainetega õnnetuste korral
  < eelmine peatükkjärgmine lõik >

  Ohtlikud ained

  Ohtlik aine on kemikaal, mille omadused põhjustavad kas ise või kontaktis teiste ainetega kahjustusi elule, keskkonnale või varale. Need ohud võivad väljenduda vastavate ainete või esemete plahvatuse-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste kaudu. Kuna kõigi ohtlike ainete jaoks on välja töötatud kasutamise ja hoidmise juhised, siis seni, kuni vastavad ained on suletud nõuetekohasesse pakendisse või need tingimused, millel teda hoitakse ei tee seda ainet ohtlikuks, on ta ohutu.


ohtlikud kemikaalid peavad olema nõuetekohases taaras ja vastavalt märgistatud
  Millisel protsessil muutub aine ohtlikuks?
 1. Laboratooriumites valmistatakse uusi kemikaale ning tehakse kemikaalidega katseid. Kogused on väikesed, tööd teevad oma ala eksperdid. Harva ohtlik.
 2. Kemikaalide tootmises ohtlik faktor suureneb, kuid kuna tootjate kvalifikatsioon (teadmised ja oskused) on kõrge, siis on oht siiski väike.
 3. Ladustamisel risk suureneb, kuna kogused on suured ja tööjõu kvalifikatsioon madalam (tööd teevad harilikud laotöölised).
 4. Transport on kõige ohtlikum, sest tähtsal kohal on juhuslik faktor (liiklusavarii, eksimused ümberlaadimisel), kogused võivad olla vägagi suured ja tööjõu kvalifikatsioon teiste protsessidega võrreldes madalam.
 5. Kasutamisel sõltub risk kogustest. Ohtliku olukorra võib esile kutsuda juhuslik faktor.
  Milleks on meil üldse tarvis kasutada ohtlikke aineid? Kuigi need kemikaalid on oma omadustelt inimesele või keskkonnale ohtlikud, on nad meile sellegipoolest väga vajalikud. Keemikute üheks ülesandeks ongi leiutada selliseid kemikaale, mis oleksid mingil otstarbel kasutatavad, kuid samas maksimaalselt ohutud. Ainete ohtlikkus avaldub alles siis, kui seda valel otstarbel kasutada. Näiteks, kui keegi kavatseb autokütuseks mõeldud bensiini juua, siis on see tema elule väga ohtlik, kuid samas ei saa me sellega seoses süüdistada bensiini leiutajaid ja tootjaid mürgise aine loomises. Kuna me kasutame oma igapäevases elus niivõrd palju erinevaid kemikaale, siis peame õppima arvestama neilt tulenevaid ohtusid ja järgima nende kasutamisel ohutusnõudeid.

  < eelmine peatükkjärgmine lõik >