OHTLIKUD AINED
<- tagasiOhtlikud ained
Ohtlike ainete klassid
Ohtlike ainete kasutamine ja transport
Käitumine ohtlike ainetega õnnetuste korral
  < eelmine lõikjärgmine lõik >

  Ohtlike ainete kasutamine ja transport

  Ohtlike ainete kasutamine toimub kõikjal meie ümber. Kui me läheme autoga sõitma, siis kasutame selleks süttimisohtlikku ja mürgist bensiini. Toidutegemisel kasutatakse paljudes kodudes süttimis- ja plahvatusohtlikku gaasi. Palavikuga kasutame kraadiklaase, milles on ülimürgine elavhõbe. Hiirte, rottide, aiakahjurite ja putukate hävitamiseks kasutame mitmeid mürke. Kodus on mitmeid mürgiseid ja söövitavaid puhastusvahendeid ning süttimisohtlikke aerosoolpudeleid. Grillimisel kasutame spetsiaalset süütevedelikku. Seda rida võib jätkata lõpmatuseni, sest me oleme oma elu erinevatest kemikaalidest sõltuvaks teinud. Tänapäeval on see täiesti normaalne. Peamiseks probleemiks on aga see, et me oleme sellega nii harjunud, et ei näe enam nende kemikaalidega kaasnevaid ohtusid ning ei võta neid kui ohtlikke aineid.

  Tee endale alati selgeks ja järgi ohtlike ainete kasutamisel ohutusreegleid!


väike valik kodus kasutatavaid kemikaale
  Nagu selgus, võib transporti pidada kõige ohtlikumaks protsessiks ohtlike ainetega töötamisel, sest õnnetuse toimumise tõenäosus liikluses on küllalt suur. Üks suuremaid probleeme selliste õnnetuste juures on, et kunagi ei või ette teada, kus see toimuda võib. Liiklusavariide tekke ohtu suurendab olulisel määral transpordivahendite arvu kasv, tihenev liiklus, teede seisukord, ilmastik ja liikluskorraldus.

  Millised ohud on ohtlike ainete transpordil?

 • Keemiliste ainete peale- ja mahalaadimine on ohtlik tegevus ja iga protsessiga seotud riski mõjutavad kasutatavad seadmed. Näiteks võib tulla rikkeid ülekandetorustikel, samuti võib inimese hooletuse tõttu juhtuda näiteks ületäitmist või muid õnnetusi.
 • Liiklusõnnetusse sattumine. Ohtliku kaubaga veos võib osaleda liiklusõnnetuses, ilma et koormas olev kaup toimunut mõjutaks. Tuleb aga teha vahet eelpool nimetatud õnnetuse ja sellise õnnetuse vahel, kus ohtlik kaup mõjutab sündmuse kulgu. Selleks, et juhtumit võiks käsitleda ohtliku kaubaga toimunud õnnetusena, peab osa ohtlikust kaubast (ükskõik kui väike osa) liiklusõnnetuses välja pääsema.
 • Pakendi (konteineri, tsisterni, ballooni vm) vigastus, mis võib põhjustada ohtliku aine lekke.
 • Sabotaazhiakt, kus kuritahtlikul eesmärgil lastakse ohtlik aine nõuetekohasest pakendist välja.

  Enamlevinud tagajärg, mis ohtliku ainega toimunud õnnetuste puhul võib ette tulla, on lihtsalt aine väljavoolamine, -paiskumine või pudenemine. Selle tulemusena võib tekkida keskkonnareostus, kuid alati on oht ka tulekahju või plahvatuse tekkeks. Ohte saab hoida vastuvõetavates piirides ainult siis, kui riske küllalt hästi tuntakse ja ohtlikke aineid kohaste meetoditega käsitatakse. See eeldab, et kogu personal, kes sellega kokku puutub, peab olema saanud piisaval määral väljaõpet õnnetuste korral tegutsemiseks ning nende vältimiseks.


veekogudel kasutatakse reostuse piiramiseks spetsiaalseid poome

punane kerge kütteõli on sattunud veekogusse
  Võrreldes teiste ohuallikatega, kus kasutatakse ohtlikke aineid, võivad õnnetuse tagajärjed raudteel olla kõige raskemad, sest kogused, mida siin veetakse on palju kordi suuremad kui need, mis on tööstusettevõtetes. Samuti on õnnetuse toimumise tõenäosus transpordil palju suurem kui nende ainete kasutamisel. Eriti rasked võivad olla tagajärjed, kui õnnetus toimub asula piirkonnas, sest siis võivad ohustatud olla ka elanikud. Kaubarongidel veetakse väga erinevaid veoseid, nende seas vedelas, tahkes ja gaasilises olekus aineid. Küllalt suur osa neist kuulub ohtlike veoste alla - peamiselt naftasaadused (bensiin, diiselküte, masuut), kuid ka ammoniaak ja mitmesugused muud ained. Rongiõnnetuse puhul on võimalik nende ainete väljavoolamine või -paiskumine tsisternist, mille tulemusena võib toimuda maapinna, veekogude, põhjavee või atmosfääri reostumine. Sellega võib koheselt kaasneda ka mürgituse oht. Näiteks ammoniaagi ja kloori õnnetuste korral on koheselt surmavalt ohustatud kõik lähikonnas olevad ilma spetsiaalsete hingamisteede kaitseta inimesed.

  Ühiskonna areng on kaasa toonud selle, et asustus läheb järjest tihedamaks ja suureneb tõenäosus, et tööstusettevõtted ja elamurajoonid paigutatakse üksteisele liiga lähedale. Et selliseid olukordi vältida, tuleb osata neid ette näha. Üheks selliseks võimaluseks on riskianalüüside koostamine mingile objektile või piirkonnale. Selle käigus selgitatakse välja, millised ohud seal eksisteerivad, kes on ohustatud ja kuidas neid ohte vähendada. Riskianalüüs annab võimaluse ohutumate linnaplaneeringute koostamiseks, samuti näitab, millist väljaõpet peab tegema ettevõtte töötajatele ning kuidas õnnetuse korral informeerida ümberkaudseid elanikke.

  Tööstusettevõtteid, mis kasutavad suurtes kogustes mitmesuguseid ohtlikke kemikaale on väga palju. Külmhoonetes on ohuallikaks külmutusseadmetes olev kemikaal (peamiselt ammoniaak). Ammoniaagist tulenevad plahvatus-, põlemis- ja mürgitusoht. Suuremad lekked võivad tekkida külmutusagregaatide mehaanilisel vigastamisel, väiksemad aga töötajate hooletusest süsteemi täitmisel või juhuslikest läbilaskekohtadest. Veepuhastusjaamades on kasutusel ülimalt mürgine kloor. Mitmesugustel protsessidel kasutatakse erinevaid happeid, aluseid jm kemikaale, mis muutuvad vale kasutamise korral inimestele ohtlikuks.

  Kaubaladudes võib olla suurtes kogustes mitmesuguseid kaupu. Peamiselt tuleneb sealt suur tuleoht, millega võib kaasneda suurel hulgal mürgiseid põlemisgaase.

 • raudtee kaubajaamad - palju erinevaid ohtlikke aineid;
 • põllumajanduslaod - väga suured kogused mürgiseid väetiseid ja taimekaitsemürke;
 • muud laod - kuuluvad mingi konkreetse tootmisettevõtte juurde.

  Sõltuvalt ettevõttest, võivad sealt tulenevad ohud olla vägagi erinevad - tulekahju, plahvatus või mürgiste ainete levik. Selliste õnnetuste tagajärgedeks võivad olla inimohvrid töötajate hulgas, ettevõtte töö lühema- või pikemaajaline peatumine ning ümbruskaudse piirkonna saastumine.

  < eelmine lõikjärgmine lõik >