Euroopa ja Baltimaad 20. sajandil

Majandussüsteemid ja nende erinevused

Allikas A

Majandussüsteem on majanduselu korraldamise viis riigis või ühiskonnas (majandusküsimuste lahendamisega seostuvad seadused, tavad, teave, organisatsioonid). Ühiskonna ajaloos on eksisteerinud ja eksisteerib ka praegu:
- naturaalmajandus,
- vabaturumajandus,
- plaanimajandus,
- segamajandus.

Naturaalmajandus on kõige vanem ja lihtsam majanduse korraldamise viis. Tootja varustab end ise kõige tarvilikuga. Tootmine ja tehnoloogia on algelised. Toodetud kaupadest piisab harilikult ainult iseenda tarbeks. Naturaalmajanduse juhtlauseks võiks olla: "Tooda nii palju, kui suudad, muidu ei jää sa ellu."

Vabaturumajandus tekkis Euroopas ja arenes järk-järgult 15.-19. sajandil. Määrav on siin turg. Sellele majandusliigile on iseloomulikud järgmised tunnused:
- eraomand - tootmise eesmärk on võimalikult suure tulu saamine. Omanik vastutab kõige, ka kahjude eest, on huvitatud tootmise laiendamisest, konkurentsis püsimisest, tehnoloogia uuendamisest.
- kaup - müügiks valmistatud toode. Kaubaks on ka teenus, mida tarbijale osutatakse.
- turg - kõik kaubad jõuavad tarbijani ostu ja müügi teel. Tarbija valib, mida ja kui palju osta, tootja otsustab, mida ja kui palju müüa.
- vaba konkurents - kauba mitmekesisus, ostja valib, mida osta. Kes ei suuda oma kaupu ja teenuseid müüa, laostub.
- riik ei sekku otseselt ei kaupade tootmisse ega jaotamisse.

Vabaturumajanduse peamised puudused:
- ületootmiskriisid, millega kaasneb tootjate pankrott, tehaste sulgemine ja tööpuudus;
- ühiskonna kihistumine rikasteks ja vaesteks, töölisrahutused;
- monopolide tekkimine.

Plaanimajandus oli majanduse korraldamise viis NSV Liidus (aastast 1917) ja nn sotsialismimaades. Tänapäeval ei eksisteeri puhtakujulist plaanimajandust üheski riigis.
Plaanimajanduse tunnused:
- riik dikteerib tootmist,
- peamine omandivorm on ühiskondlik ehk riigiomand,
- tootja töötab etteantud plaani järgi,
- riik määrab kaupade ja teenuste hinnad,
- töö tasustamine on normatiivne,
- tööpuudust ei ole.

Plaanimajanduse peamised puudused:
- konkurentsi puudumine,
- planeerimisvead,
- tootja ei ole huvitatud uue tehnoloogia kasutuselevõtust, kvaliteedi parandamisest, algatuse näitamisest, sest kõike dikteerib riik ja konkurents puudub,
- inimesed ei ole huvitatud oma töö tulemustest.

Segamajandus on kõige tänapäevasem majandusvorm, mis eksisteerib kõikides maailma arenenumates riikides. See tähendab, et riigi majanduses on ühendatud vabaturu põhimõtted ja riiklik reguleerimine.
Segamajandus on vabaturumajanduselt üle võtnud kõik, mis soodustab tootmist:
- eraomandi,
- konkurentsi,
- vaba ettevõtluse,
- turusuhted.
Riik osaleb majanduselus, et vabaturumajanduse puudusi kõrvaldada - kriise, vaesust, sotsiaalset kaitsetust; seadusega määratakse tootjatele maksud, takistatakse monopolide teket, kaitstakse tarbijate huve, soodustatakse konkurentsi, hoolitsetakse keskkonnakaitse, hariduse, kultuuri, elanike sotsiaalse turvalisuse eest.

G. Kurlovics. Ievads ekonomika. Riia, 1998. Lk. 42-49.


Allikas B

Vt. ka Teema Euroopa valikute vahel: 20. sajandi 20.-30.aastad. Alateema Demokraatia ja autokraatia Euroopas: poliitiline elu.


 

 

I - Majandussüsteemid ja nende erinevused
Tööleht
Variant 1


Tutvuge esitatud ajalooallikatega ja vastake järgmistele küsimustele:

1. Nimetage plaanimajanduse olulisemad tunnused.2. Millised muudatused toimusid Eesti, Läti ja Leedu majanduselus nõukogude ajal (1945-1991)?3. Kuidas need protsessid inimeste elu mõjutasid, kuidas inimeste elu muutus?4. Kas nõukogude korra ajal püstitatud juhtlause "Töö on nõukogude inimese au, kuulsuse ja kangelaslikkuse asi" vastas tõele?5. Missugune on plaanimajanduse mõju tänapäeva Läti ja Eesti majanduselule?
Tööleht
Variant 2


Tutvuge esitatud ajalooallikatega ja jätkake alustatud mõtet:

1. Plaanimajanduse peamisteks puudusteks olid?2. Nõukogude ajal toimusid Läti ja Eesti majanduselus järgmised muudatused:
a) põllumajanduses?b) tööstuses?Nõukogude süsteem mõjutas oluliselt läti ja eesti rahva, üksikperede ja -isikute saatust. Tooge näiteid.