Hindamismudelite kasutamise metoodika

Koostaja: Tiia Niggulis

Hindamismudelid aitavad määrata töö kvaliteeti, aitavad õpilastel otsustada enda ja kaaslaste töö kvaliteedi üle, hoiavad kokku õpetaja aega hindamisel, sobivad kasutada nii edasijõudnute kui ka õpiraskustega õpilaste puhul, neid on lihtne selgitada ja kasutada.

 1. Hindamismudelite kasutamisel esimest korda vajavad õpilased kindlasti abi nende mõistmiseks ja kasutamiseks. Koostöös õpilastega tuleb üle vaadata hindamismudeli kõik kriteeriumid tasemete kaupa, et õpilased saaksid kõigest ühtmoodi aru. Enne hindamismudelite kasutamist peab üle vaatama, kas need vastavad õpilaste vajadustele, teie õppimis- ja õpetamisstiilile ning eesmärkidele.

 2. Kui õpilased ei saa aru sõnavalikust, tuleks seda kohandada. Kuna õpilased erinevates klassides on erinevad, tuleb iga kord enne hindamismudeli kasutamist tekst üle vaadata ning vastavalt klassi võimetele seda koostöös õpilastega muuta või ümber sõnastada.

 3. Õpilasi tuleb õpetada töötama hindamismudelitega. Ainult nii muutub hindamismudel enese-hindamise vahendiks. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et õpilased leiaksid ka oma tööst hindamismudelis märgitud kriteeriumid.

 4. Et õpilased õpiksid ja töötaksid mõtestatult, peaks hindamismudel olema õpilastel käes enne vastava tööülesande sooritamist.

 5. Hindamismudeliga töötades võib kasutada ka hindamismudelite strateegiat õpilastele. Selle järgi töötades areneb nii õpilaste enesehindamine kui ka kaaslase hindamine.

   Hindamismudelite strateegia õpilastele esitatuna akronüümina:

   R (read) – loe läbi hindamismudel ja materjal, mida hakatakse hindama

   U (use) – kasuta hindamismudelit, et anda oma tööle esialgne tulemus (hinnang; score)

   B (bring) – kutsu sõber, kes aitab sul uuesti hinnata

   R (review) – vaadake koos materjal üle

   I (identify) – tehke kindlaks ja hinnake koos tulemust

   C (check) – vaata tulemus uuesti üle

 6. Loodud hindamismudeleid või kasutada nii hinnangu andmiseks kui ka hindamiseks. Viimasel juhul tuleb saadud punktid teisendada numbriliseks hindeks vastavalt hindamise määrusele ja kooli hindamisjuhendile. Hindamisskaala peab olema õpilastele teada enne tööleasumist.


Kasutatud materjalid

Andrade, H. Goodrich (2000). Using Rubrics to Promote Thinking and Learning. Educational Leadership, Vol 57 Issue 5, pp 13-16.

Andrade, H. Goodrich (2005). Teaching with rubrics: the good, the bad, and the ugly. College Teaching; Vol 53, Issue 1, pp 27-30

Jackson, C. W., Larkin, M. J. (2002). Teaching Students to Use Grading Rubrics. TEACHING Exceptional Children, Vol 35, No 1, pp 40-45.

Goodrich, H. ( 1996). Understanding Rubrics. Educational Leadership, Vol. 54, Issue 4, pp 14-18.

Mueller, J. (2006). Authentic Assessment Toolbox. 01. augustil 2006, http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm

Montgomery, K. (2002). Authentic Tasks and Rubrics: Going Beyond Traditional Assessments in College Teaching. College Teaching; Vol 50, Issue 1, pp 34 - 39

Taggart, G. L., Phifer, S. J, Nixon, J. A., Wood, M. (2001) Rubrics: A Handbook for Construction and Use. New York: Rowman & Littlefield Education.


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile