Hindamismudel: ettevalmistatud diskussioon (paaristöö, eesti keel võõrkeelena)

Autor: Irina Bahramova

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Diskussioon

Kriteerium 4 3 21
ettevalmistus diskussiooniks koostatud diskussioonivõrk, kus on mõlemal poolel kirja pandud vähemalt 6 argumenti, mis toetavad kõneleja seisukohti. Argumendid on sõnastatud vähemalt 5-sõnalise lausega. koostatud diskussioonivõrk, kus on mõlemal poolel kirja pandud vähemalt 4 argumenti, mis toetavad kõneleja seisukohti. Argumendid on sõnastatud vähemalt 5-sõnalise lausega. koostatud diskussioonivõrk, kus mõlemal poolel on kirja pandud vähemalt 4 argumenti. Argumendid on esitatud 2-3 võtmesõnaga, mis enam-vähem toetavad kõneleja seisukohti. koostatud diskussioonivõrk, kuid selles on ainult mõned üksikud sõnad.
probleemi käsitlemine oskab välja tuua arutatava teema nii poolt kui ka vastuargumente. Põhjendab selgelt, täpselt ja veenvalt oma seisukohti; toob näiteid ja ei kaldu teemast kõrvale. Vestluse käigus oskab leida uusi ideid ja lahendusi. Teeb kokkuvõtte. oskab välja tuua arutatava teema nii poolt kui ka vastuargumente. Oskab põhjendada oma seisukohti, kuid mõnikord tekib raskusi oma arvamuse väljandamisel, kasutab ümbersõnastamist. Vestluse käigus oskab leida vähemalt ühte ideed või lahendust, ei kaldu te oskab välja tuua arutatava teema nii poolt kui ka vastuargumente, kuid oma arvamuse põhjendamisel tekib raskusi. Püsib käsitleva teema juures. Teeb kokkuvõtte probleemi käsitlemisel piirdub lühikeste ühesõnaliste mõtteväljandustega, kuid seejuures püsib käsitleva teema juures. Teeb kokkuvõtte.
aktiivsus ja kuulamisoskus arutelu käigus esitab vestluspartnerile vähemalt 4 teemalist küsimust, tähelepanelikult kuulab kaasvestlejat, ümbersõnastab tema mõtet, nõustub öelduga või vaidleb vastu ning lisab omapoolset arvamust. Suudab diskussiooni ülal hoida vähemalt 6 minuti jo arutelu käigus esitab vestluspartnerile vähemalt 2 teemalist küsimust, kuulab kaasvestlejat, ümbersõnastab tema mõtet, nõustub öelduga või vaidelb vastu ning lisab omapoolset arvamust. Suudab diskussiooni ülal hoida vähemalt 5 minuti jooksul arutelu käigus esitab vestluspartnerile vähemalt 2 teemalist küsimust, kuulab kaasvestlejat ning lisab omapoolset arvamust. Suudab diskussiooni ülal hoida vähemalt 4 minutit kuulab kaasvestlejat, väljendab oma arvamust, kuid diskussiooni et teki. Hoiab vestlust ülal vähemalt 3 minutit
keel grammatika piisavalt korrektne - kõneleja kasutab mitmekesist sõnavara; erinevaid grammatilisi struktuure grammatika tundmine hea, kuigi esineb ebakorrektusi, sõnavara on mitmekesine esineb grammatikavigu, kuid öeldu üldmõte on arusaadav laused on lihtsaköelised, esineb häirivaid grammatikavigu, mis kohati takistab öeldu mõistmist

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.12.2012 23:22:04

Muudetud: 15.12.2012 21:23:31


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile