Hindamismudelid

Eneseareng: Käitumine

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-16) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Hinnang õpilase käitumisele ja hoiakutele koolis (toetub: http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/behavior/ ja Tiia Niggulise mudelile)(1. jõuan kooli/tundi õigeaegselt, 1. käitun viisakalt ja lugupidavalt kaasõpilastega/ kooli töötajatega, 1. olen aus, usaldusväärne, 1. oskan töötada iseseisvalt, 2. mõistan ja arvestan erinevaid arvamusi ning seisukohti, 2. olen tolerantne, 2. suudan töötada meeskonnas, 2. võtan vajalikud õppevahendid kaasa, 3. hoidun solvavast keelekasutusest , 3. kodused ülesanded on tehtud, 3. olen hoolitsev, tähelepanelik, 4. tervitan alati, 4. tundidest puudumine on põhjendatud, 5. minu riietus on korrektne, 5. täidan õpilaspäevikut, 6. lülitan mobiiltelefoni tundide ajaks välja või sean vaiksele režiimile, Viisakus, Väärtused, Õpivalmidus, koostöö, Õppetöö )Külli Natka
Hinnang õpilase käitumisele ja hoiakutele koolis (toetub: http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/behavior/ ja Tiia Niggulise mudelile)(1. jõuan kooli/tundi õigeaegselt, 1. käitun viisakalt ja lugupidavalt kaasõpilastega/ kooli töötajatega, 1. olen aus, usaldusväärne, 1. oskan töötada iseseisvalt, 2. mõistan ja arvestan erinevaid arvamusi ning seisukohti, 2. olen tolerantne, 2. suudan töötada meeskonnas, 2. võtan vajalikud õppevahendid kaasa, 3. hoidun solvavast keelekasutusest , 3. kodused ülesanded on tehtud, 3. olen hoolitsev, tähelepanelik, 4. tervitan alati, 4. tundidest puudumine on põhjendatud, 5. minu riietus on korrektne, 5. täidan õpilaspäevikut, 6. lülitan mobiiltelefoni tundide ajaks välja või sean vaiksele režiimile, Viisakus, Väärtused, Õpivalmidus, koostöö, Õppetöö )tiina kukk
Hinnang õpilase käitumisele ja hoiakutele koolis (toetub: http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/behavior/)(1. hoiab võõrast vara , 1. jõuab kooli/tundi õigeaegselt, 1. on lahke, usaldusväärne, aus, 1. suudab töötada iseseisvalt, 1. teeb koostööd, 2. on hea suhtleja, 2. on kannatlik, põhjalik, töökas, 2. suudab töötada meeskonnas, 2. täidab võetud/antud kohustusi/õpiülesandeid, 2. vajalikud õppevahendid on kaasas, 3. kodused ülesanded on tehtud, 3. mõistab ja arvestab erinevaid arvamusi ning seisukohti, 3. on hoolitsev, tähelepanelik, tolerantne, 4. hoidub solvavast keelekasutusest , 4. tundidest puudumine on põhjendatud, Isiksuseomadused, Suhtlemine kaaslastega, Suhtlemine kooli töötajatega, Valmisolek õppepäevaks, Õpivalmidus, võimekus)Tiia Niggulis
Hinnang õpilase käitumisele ja hoiakutele koolis (toetub: http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/behavior/)(1. hoiab võõrast vara , 1. jõuab kooli/tundi õigeaegselt, 1. on lahke, usaldusväärne, aus, 1. suudab töötada iseseisvalt, 1. teeb koostööd, 2. on hea suhtleja, 2. on kannatlik, põhjalik, töökas, 2. suudab töötada meeskonnas, 2. täidab võetud/antud kohustusi/õpiülesandeid, 2. vajalikud õppevahendid on kaasas, 3. kodused ülesanded on tehtud, 3. mõistab ja arvestab erinevaid arvamusi ning seisukohti, 3. on hoolitsev, tähelepanelik, tolerantne, 4. hoidub solvavast keelekasutusest , 4. tundidest puudumine on põhjendatud, Isiksuseomadused, Suhtlemine kaaslastega, Suhtlemine kooli töötajatega, Valmisolek õppepäevaks, Õpivalmidus, võimekus)Kadri Vanamb
Hoolsuse hindamine (veerandis)(Kodused tööd, Spordiriietus, Vihikud, Õppevahendid)Heli J
Käitumine AK (enesehindamine)(, Hoian kooli vara (mööbel, raamatud jne), Jõuan tundi õigeaegselt, Kannan vahetusjalanõusid, Kiusan koolikaaslasi, Kodused tööd on tehtud, Kõnes kasutan roppe sõnu, Käitun vahetunnis teistega arvestavalt, Käitun õppekäikudel viisakalt, Mul on õppevahendid kaasas, Osalen aktiivselt ülekoolilistel üritustel, Osalen rühmatöös, Suhtlen kooli töötajatega viisakalt, Suhtlen õpetajatega viisakalt, Suhtun koolikaaslastesse sallivalt, Sööklas tänan söögi eest, Teel sööklasse käitun viisakalt, Teretan õpetajaid, koolikaaslasi, külalisi, Töötan tunnis kaasa)Tiina Steinberg
Käitumine ja õppetöö tunnis(Kaaslastega arvestamine, Koduste tööde tegemine, Käe tõstmine tunnis ja oma kõnelemisjärjekorra ootamine, Tunni alustamine, Õppeülesannete täitmine)Kristina Uuemäe
Käitumine minu tunnis(kuulab vestluspartnerit)Kaido Palu
KÄITUMINE TUNNIS(TUNNI ALUSTAMINE, ÕPETAJA KUULAMINE)Eve-Rita Peet
Osalemine ainetunnis(Aktiivsus suuliste õppeülesannete lahendamisel, Arvestamine kaasõpilastega, Hinnang tunnis õpitu kohta, Kodutöö, Tundi jõudmine, Tunni lõpetamine, Tunnis antud õppeülesannete täitmine, Õppetöö ja kõrvalised tegevused , Õppevahendite olemasolu)Liis Virkus


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile