Hindamismudel: T&I õpiväljundid

Autor: Veikko Kõrv

Valdkond: Eneseareng: Väärtused

Kriteerium 3 2 10
omab teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta arendusprojektiga seotud valdkondade omab teadmisi mitmete alternatiivsete arendusprojektiga seotud tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta omab teadmisi mõne arendusprojektiga seotud tehnoloogia toimimise ja arengusuuna kohta omab teadmisi arendusprojekti käigus väljatöötatud lahenduses kasutatud tehnoloogia kohta ei tunne arendusprojektis kasutatud tehnoloogiat
oskab analüüsida arendusprojekti käigus väljatöötatava lahenduse mõju inimeste töö- ja eluviisile, nimetab arendusprojekti käigus väljatöötatava lahenduse kõiki olulisi mõjusid nimetab arendusprojekti käigus väljatöötatava lahenduse olulisi mõjusid nimetab arendusprojekti käigus väljatöötatava lahenduse üksikuid olulisi mõjusid ei oska nimetada ühtegi mõju
mõistab arendusprojekti kontekstis tehnoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise innova nimetab ja seostab arendusprojektis väljatöötatud lahenduse innovatsiooni aspekte kõikides valdkondade (tehnoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ning kultuuriline) nimetab ja seostab arendusprojektis väljatöötatud lahenduse innovatsiooni aspekte mõnes valdkonnas (tehnoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ning kultuuriline) nimetab arendusprojektis väljatöötatud lahenduse innovatsiooni aspekte mõnes valdkonnas (tehnoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ning kultuuriline) ei osaka seostada arendusprojekti innovatsiooniga üheski valdkonnasi
mõistab ja hindab kriitiliselt tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid kirjeldab antud arendusprojektis väljatöötatud lahenduse võimalikke positiivsete ja negatiivsete mõjude arenguid tulevikus ja annab põhjendatud hinnangu nende teostumise tõenäosusele kirjeldab antud arendusprojektis väljatöötatud lahenduse võimalikke positiivsete ja negatiivsete mõjude arenguid tulevikus nimetab vähemalt ühe antud arendusprojektis väljatöötatud lahenduse võimaliku positiivse või negatiivse mõju tulevikus ei oska nimetada ühtegi antud arendusprojektis väljatöötatud lahenduse võimalikku positiivset või negatiivset mõju tulevikus
arvestab arendusprojekti käigus väljatöötatava lahenduse kasutamisega seotud eetiliste küsimustega lähtub arendustöös alati eetika põhiprintsiipidega kooskõlas olevatest enda poolt või koostöös väljakujundatud seisukohtadest lähtub arendustöös enamasti alati eetika põhiprintsiipidega kooskõlas olevatest koostöös väljakujundatud seisukohtadest tihti ei lähtu arendustöös eetika põhiprintsiipidega kooskõlas olevatest koostöös väljakujundatud seisukohtadest ei lähtu arendustöös kunagi eetika põhiprintsiipidega kooskõlas olevatest koostöös väljakujundatud seisukohtadest
kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega kasutab arendusprojekti ülesannete täitmiseks talle usaldatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat alati eesmärgipäraselt ja vastutustundega kasutab arendusprojekti ülesannete täitmiseks talle usaldatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat peamiselt eesmärgipäraselt ja vastutustundega kasutab arendusprojekti ülesannete täitmiseks talle usaldatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ka arendusprojekti väliselt jagades kasutust kolmandate isikutega kasutab talle usaldatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat pidevalt hoolimatult
omab IKT-l põhinevat kommunikatsioonioskust kommunikatsioonvahendite valik väga hea ja sobib antud arendusprojektis väga hästi, kasutab mitmeid uusi tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi oskuslikult kommunikatsioonvahendite valik hea ja sobib antud arendusprojektis hästi, kasutatab uusi tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi oskuslikult kommunikatsioonvahendite valik rahuldav ja sobib antud arendusprojektis rahuldavalt, uue tehnoloogia kasutamine ei ole piisav ei kasuta arendusprojekti käigus IKT vahendeid
omab IKT-l põhinevat koostööoskust ühistöövahendite valik väga hea ja sobib antud arendusprojekti läbiviimiseks väga hästi; kasutab mitmeid uusi tehnoloogilisi vahendeid; kuulamine ja arvamuse avaldamine tasakaalus; tegutseb ühise eesmärgi nimel ühistöövahendite valik hea ja sobib antud arendusprojekti läbiviimiseks hästi; kasutab uusi tehnoloogilisi vahendeid; tegutseb ühise eesmärgi nimel ühistöövahendite valik rahuldav ja sobib antud arendusprojekti läbiviimiseks rahuldavalt; kasutab tehnoloogilisi vahendeid ei kasuta arendusprojekti käigus ühistöövahendeid
omab IKT-l põhinevat info loomise, leidmise, korrastamise, kriitilise analüüsi ja esitamise oskust arendusprojektis vajaminev info leitud, filtreeritud ja analüüsitud vastavalt projektis kavandatule; info on piisav projekti edukaks teostamiseks avaldamine tasakaalus; tegutseb ühise eesmärgi nimel arendusprojektis vajaminev info leitud, filtreeritud ja analüüsitud vastavalt projektis kavandatule, esineb infomüra, info on piisav projekti teostamiseks arendusprojekti käigus vajaminev info leitud, infomüra kasutamise tõttu esineb projektis vigu IKT-l põhinevad infootsingu oskused puuduvad
omab algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel arendusprojektis püüab alati uut ideed seostada konkreetse rakendusega mõtleb kaasa uute ideede seostadamisel konkreetse rakendusega saab aru uute ideede rakendamise vajadusest on alati uute ideede rakendamise vastu
mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma valikuid ning teeb konstruktiivset kriitikat, teeb ettepanekuid alternatiivseteks lahendusteks, valikud on alati argumenteeritud ja läbimõeldud teeb konstruktiivset kriitikat, pakub ideid ja valikuid, mis mõnikord ei ole põhjendatud teeb kriitikat, mis tihti ei ole konstruktiivne nõustub teiste arvamusega ja kasutab läbiproovitud mõttemalle

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 10.10.2012 09:59:06


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile