Hindamismudel: Jutustamine etteantud teemal võõrkeeles

Autor: Karmen Kisel

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 32
Sisu ja teemakohasus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kuid liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab mõningal määrel teemast mööda. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus on lünklik, aga siiski rahuldav. Õpilane jutustab täiesti teemast mööda või ei oska antud teemal mingit seisukohta võtta.
Grammatiline korrektsus Jutustab grammatiliselt korrektsete lausetega, pisivead ei häiri jutustusest aru saamist. Laused on mitmekesised, jutustuses esineb erinevat tüüpi liitlauseid. Teeb üksikuid grammatikavigu, üldine lauseehitus on korrektne. Õpilane suudab moodustada liitlauseid ja jälgida korrektset sõnajärjekorda. Jutustuses esineb palju grammatikavigu, mis samas ei piira olulisel määral teksti mõistmist. Õpilane jutustab enamasti lihtlausetega, liitlausetes esineb rohkelt vigu. Grammatiliste vigade rohkus takistab kuulajatel teksti mõistmist. Õpilane suudab rääkida vaid lihtlausetes.
Hääldus ja kõne tempo Õpilase hääldus on väga hea, õpilane järgib võõrkeelele iseloomulikke hääldusreegeleid. Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Õpilase hääldus on hea, võõrkeelele iseloomulikud foneetikareeglid järgitud. Kõne on üldiselt selge, kohati liiga vaikne või liiga pikkade mõttepausidega. Õpilane teeb rohkelt hääldusvigu, tekst on siiski mõistetav. Õpilane räägib kas liiga kiiresti või liiga aeglaselt, jutustamine ei ole loomulik. Õpilane teeb häälduses vigu, mis pärsivad teksti mõistmist. Kõne ladusus puudub, kõne ei ole selge või on liiga vaikne.
Esinemisoskus Suurepärane hääldus ja korrektne kehahoiak. Ilmestab oma jutustust sobilike ilmete ja liigutustega. Selge hääldus, korrektne kehahoiak. Kohati hääle kadumine, ebapiisav kehahoiaku jälgimine. Ebaselge hääldus, halb kuuldavus, halb kehahoiak.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 18.12.2012 10:28:54


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile