Hindamismudel: Esitlusprogrammis koostatud kokkuvõtte hindamismudel

Autor: Signe Abel

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Slaidi kujundus Slaidide kujundus on ühtlane. Kirjafont on läbiva suuruse ja värviga; kiri on selge ja nähtav. Slaidil on 8-10 rida teksti. Taust on läbivalt ühesugune. Tekst eristub taustast selgelt. Pealkiri on suurema fondiga kui tekst. Slaidid on kujundatud peaaegu ühtlaselt, kuid esineb kõrvalekaldeid. Mõnede slaidide kirjafont on teistest erinev, teise suuruse ja värviga. Peamiselt on slaididel õige arv ridu, kuid on ka slaide, millel on liiga palju teksti. Taust on peamiselt läbiv Slaidide kujunduses on palju häirivat ebaühtlust. Üle 2/3 slaididest on üksteisest erineva kirjafondi, teksti värvi ja suurusega. Slaididel on kasutatud väga palju teksti, mis raskendab lugemist oluliselt. Tausta kujunduses on palju häirivat erinevust. Slaidid on kujundatud erinevalt. Kirja suurus on eri slaididel erinev ja eri värvi; kiri on raskesti loetav. Taust on läbivalt erinev. Teksti on taustast raske eristada.
Slaidi animeerimine Animatsiooni kasutamisel on arvestatud nõudega: pigem vähem kui rohkem. Kasutatud animatsioonid on töökorras ja sujuvad. Kogu üldpilt on väga meeldiv. Animatsioone on kasutatud küll mõistlikus ulatuses, kuid nende töös esineb mõningaid häireid. Üldpilt on üldjuhul meeldiv, kui mõned viperused välja arvata. Animatsioone on kasutatud häirivalt palju või vähe, nende töös esineb üsna palju häireid. Kogu esitluse üldpildile mõjub vigane animatsioonide kasutamine raskelt. Animatsioonidega on ilmselgelt üle pingutatud. Animatsioonide töös esineb pidevalt häireid. Esitluse jälgimine nõuab vaatajalt-kuulajalt suurt pingutust on sellest arusaamine on väga häiritud.
Kasutatud kirjandusele viitamine Kasutatud kirjanduse loetelu on esitluse lõpus. Kirjanduse loetelu on nõuetekohaselt järjestatud. Internetilehekülgedele viitamisel lingid töökorras. Kasutatud kirjanduse loetelu esitluse lõpus. Loetelu alfabeetilisest järjestusest esineb kõrvalekaldeid. Internetilehekülgedele viitamisel lingid töökorrasl Kasutatud kirjanduse loetelu on esitluse lõpus või mujal. Loetelu ei ole alfabeetilises järjestuses. Internetilehekülgedele viitamisel lingid pole töökorras. Kasutatud kirjanduse loetelu puudub.
Sisu põhjalikkus Kogu esitluses sisalduv info on asjakohane, vajalik, täpne. Esitlus on korralikult lõpetatud ega jäta vaatajale-kuulajale muljet pooleliolevast tööst. Esitluses sisalduv info on küll asjakohane ja täpne, kuid jätab vaatajale-kuulajale mulje pooleliolevast tööst. Esitluses sisalduv on küll asjakohane ja täpne, kuid infot on põhjendamatult vähe. Esitluses sisalduv info on lünklikult esitatud ja esineb sisulisi ebatäpsusi.
Keeleline korrektsus Esitlus on läbivalt eesti keeles. Esitlus vastab eesti kirjakeele nõuetele. Esitluses esinevad mõned keelelised vead: mõned sõnad on arusaamatud, esineb üksikuid kirjavahemärgi- ja/või grammatikavigu. Esitluses olevad pisivead ei häiri üldpilti ja arusaamist. Esitluses esineb üsna palju keelelisi vigu. Esitluses esineb üsna palju kirjavahemärgi- ja/või grammatikavigu. Esitluses on väga palju arusaamatuid sõnu. Esitlus sisaldab häirivaid kirjavahemärgi- ja/või grammatikavigu.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 26.12.2012 14:33:13

Muudetud: 26.12.2012 17:04:31


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile