Hindamismudel: Esitluse ja esitlemise hindamiskriteeriumid

Autor: Tarmo Teekivi

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike/palju või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Puuduvad olulised kujunduselemendid või esineb üleliigseid elemente.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Õigekiri Vigu ei ole. Esineb 1-3 tühiku ja/või kirjavahemärgi viga. Esineb 4-8 tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja viga. Esineb rohkem kui 9 tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika viga.
Kasutatud materjalide loend Korrektselt vormistatud ja sisaldab kõiki kasutatud allikaid. Vormistus korrektne, kuid puudub 1 kasutatud allikas. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele, ei ole korrektselt vormistatud või puudub 2 allikat On olemas, kuid ei vasta nõudmistele, ei ole korrektselt vormistatud ja puudub 2 või rohkem allikat.
Esitlemine Jutt täiendab slaide, keelekasutus korrektne ja sujuv, oskab vastata täiendavatele küsimustele Jutt täiendab slaide, keelekasutuses esineb läbivalt 1-2 viga, oskab vastata täiendavatele küsimustele Loeb teksti slaididelt maha, keelekasutuses esineb läbivalt 2-4 viga, ei oska vastata mõnedele täiendavatele küsimustele Loeb teksti slaididelt, ebakorrektne keelekasutus, ei oska vastata enamikele küsimustele

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.02.2014 12:24:04

Muudetud: 22.02.2014 12:26:59


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile