Hindamismudel: Esitlus lemmikloomast

Autor: Liilia Link

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju kirjaavahemärgi ja grammatika vigu.
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Kujundus Esitluses on tekst hästi loetav. Esitluses mõned pealkirjad puuduvad. Esitluse kujundus rahuldav. Esitlus liiga kirju või liiga igav.
Graafika Joonised või fotod on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. Joonised või fotod on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Jooniseid või fotosid on liiga palju. Joonised või fotod valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga ja/või eksitab vaatajat.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 23.11.2014 12:01:32

Muudetud: 23.11.2014 13:13:22


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile