Hindamismudel: Esitlus.

Autor: Eilika Manglus

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Teema ülesehitus on loogiline. Õpilane teab, millest räägib. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Õpilane on teemaga hästi kursis, kuid esitluse käigus tulevad sisse mõned vead. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Õpilane on üldjoontes asjaga kursis, kuid esitlus pole loogiliselt üles ehitatud ning teema on pealiskaudselt edasi antud. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Esitluse sisu loogilises järjekorras. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esitluse sisu on üldjoontes loogiline. Mõnes kohas on raske aru saada, millest juttu. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Esitlus ei ole loogiliselt üles ehitatud. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. Esitlus ei ole loogiline. Raske on aru saada, millest juttu on.
Suuline esitlus Õpilane ei kasuta kõnekeelt ega parasiitsõnu. Tema kõne on selge ja arusaadav. Ei loe maha. Õpilane kasutab mõningaid kõnekeelseid väljendeid ja parasiitsõnu. Kõne on üldjoontes hästi arusaadav. Võib lugeda maha. Õpilane kasutab kõnekeelt ja parasiitsõnu. Loeb maha vigadega. Õpilane kasutab palju kõnekeelseid väljendeid ja parasiitsõnu. Loeb maha paljude vigadega. Kõne on ebaselge.
Grammatika Esitlusel esitatud tekst on grammatiliselt korrektne. Õpilane teeb mõningaid lihtsamaid grammatilisi vigu, kuid üldjoontes on räägitu korrektne. Õpilane teeb mitmeid vigu ning kohati vead segavad teemast arusaamist. Üldjoontes on esitlus mõistetav. Õpilase esitatud tekst ei ole korrektne. Lausete moodustamisel on raskusi ja seetõttu jääb arusaamatuks teksti sisu.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 19.02.2015 17:39:55


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile