Hindamismudel: Suuline keelekasutus

Autor: Aive Jõffert

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 32
Häälikute eristamine sõnas eristab kõiki häälikuid sõnas, (asukoht ja järjekord) eristab kõiki häälikuid vaid häälikuühenditeta sõnades eristab häälikuid 1-2silbilises häälikuühendita sõnas jääb häälikute eristamisega hätta ka ühesilbilises sõnas
Täishäälikute pikkus eristab lühikest pikka ja ülipikka täishäälikut veatult eristab lühikest ja ülipikka veatult, pikk- ja ülipikk häälik lähevad mõnikord vahetusse eriatab lühikest, pikka- ja ülipikka täishäälikut vähesel õpetaja suunamisel eristab lühikest, pikka- ja ülipikka täishäälikut ainult õpetaja suunamisel
Igapäevane kõnesituatsioon oskab ja julgeb end väljendada igapäevastes kõnesituatsioonides selgelt ja arusaadavalt oskab, julgeb end väljendada igapäevastes kõnesituatsioonides selgelt ja arusaadavalt lisaküsimuste abil oskab ja julgeb end väljendada igapäevastes kõnesituatsioonides õpetaja julgustamisel ja lisaküsimuste abil oskab ja julgeb end väljendada igapäevastes kõnesituatsioonides ainult õpetaja julgustamisel ja lisaküsimuste abil, kuid eksib sõnavormides
Eakohane tekst oskab kuulata eakohast teksti vahelesegamisteta ja järgida õpetaja suulisi korraldusi oskab kuulata eakohast teksti ühe vahelesegamisega, suudab järgida õpetaja suulisi korraldusi lisaselgitustega oskab kuulata eakohast teksti 2 vahelesegamisega, suudab täita õpetaja suulisi korraldusi lisaselgitustega ja mitmekordsel juhendamisel oskab kuulata eakohast teksti 3 ja enama vahelesegamisega, suudab järgida õpetaja suulisi juhiseid vaid lisaselgituste ja individuaalse juhendamisega
Lause, jutu sisu mõistab kuuldud lause, jutu sisu eksimatult mõistab kuuldud jutu, lause sisu lisaselgituste abil mõistab kuuldud jutu, lause sisu ümbersõnastatult, lisaselgitustega mõistab kuuldud jutu, lause sisiu peale sünade lahtiseletamist ja lause jutu ümbersõnastamist
Vastandtähendusega sõnad oskab nimetada vastandtähendusega sõnu igapäevasest kõnest ja loetud tekstist oskab nimetada vastandtähendusega sõnu igapäevasest kõnest ja loetud tekstist näite abil oskab nimetada vastandtähendusega sõnu igapäevasest kõnest ja loetud tekstist õpetaja abiga oskab nimetada vastandtähendusega sõnu igapäevasest kõnest ja loetud tekstist ainult õpetaja lisaselgituste ja abiga
Lugemispala sisu oskab iseseisvalt edasi anda lugemispala sisu ja leida tekstist vastuse esitatud küsimusele oskab õpetaja abiga edasi anda lugemispala sisu ja leiab tekstist vastuse vihje järgi oskab õpetaja abiga edasi anda lugemispala sisu vihjamisega lause algusele või vahetult eelnenud sündmusele, leiab tekstist vastuse õpetaja abiga oskab õpetaja abiga edasi anda lugemispala sisu osaliselt, leiab küsimusele vastuse õpetaja täpse juhise järgi (eeldusel, et teab sõnade lõik, lause, rida, üleval all tähendust)
Pildiseeria järgi jutukese koostamine oskab koostada iseseisvalt pildiseeria järgi jutukese (eelnevalt tuttav jutt või raamat) oskab koostada õpetaja abiga pildiseeria järgi jutukese (eelnevalt tuttav jutt või raamat) oskab koostada ainult õpetaja abiga pildiseeria järgi jutukese (eelnevalt tuttav jutt või raamat) oskab koostada ainult õetaja abiga lauseid pildi kohta, kuid seotud jutukest ei teki
Luuletus Teab peast kolme luuletust teab peast kahte luuletust teab peast õpeatja abiga kahte luuletust teab peast õpeataja abiga ühte luuletust

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 09.06.2015 14:50:20

Muudetud: 09.06.2015 14:52:08


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile