Hindamismudel: Esitluse hindamine ja ettekanne

Autor: Krista Põllula

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Teema Esitlus vastab etteantud teemale, teema kandub läbi kogu esitluse. Esitlus sisaldab ebaolulist teavet Esitluse teema on laialivalguv, esitlus sisaldab ebaolulist teavet. Esitlus ei vasta teemale.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on õige. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühtlast kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus ei ole ühtne, kuid tekst on loetav Esitluse kujundus ei ole ühtne. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Graafika Pildid on seotud esitluse sisuga, pilte on parasjagu,nad on hea kvaliteediga ja toetavad teemat. Pilte on liiga vähe või liiga palju või kõik pildid pole teemakohased. Pildid puuduvad või ei ole teemakohased.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Suuline ettekanne Väga hea. Esitletud selgelt ja konkreetselt. Ei loe teksti maha täielikult. Kesmine. On tugevamaid ja nõrgemaid punkte. Loeb teksti maha poole materjali ulatuses. Väga nõrk. Ei suudeta esitled materjale. Ei suuda materjali esitada ilma maha lugemata.
Materjali valdamine Väga hea. Õpilane oskab vastata kõikidele küsimustele. Keskmine. Õpilane oskab vastata enamustele küsimustele. Puudulik. Õpilane ei oska vasta materjli puudutavatele küsimustele.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 25.08.2016 13:30:37

Muudetud: 25.08.2016 13:40:36


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile