Hindamismudel: Hindamismudel: Loovtöö esitluse hindamise juhend (Hindamiskriteeriumid valmis tööle)

Autor: Oksana Petrova

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 (väga hea) 4 (hea) 3 (rahuldav)
Põhiidee ja töö sisu vastavus teemale. Idee originaalne, praktiliselt teostatav. Pealkiri kajastab töö sisu. Idee originaalne, kuid pole täielikult teostatav. Pealkiri ei kajasta täielikult töö sisu. Idee on vaid pooleldi teostatav. Pealkiri ei vasta töö sisule.
Teema arendus tulenevalt sisust Töö annab ülevaate teoreetilisest alusmaterjalist. Uurimismeetodit on selgelt kirjeldatud, kasutatud mõisteid on selgitatud, kogutud materjali on süstemaatiliselt analüüsitud. Teoreetiline ülevaade on antud, kuid see ei ole järjepidev ega mõtestatud, mõisteid kasutatakse juhuslikult, materjali analüüs on kesine. Teoreetiline ülevaade on antud, kuid see ei ole järjepidev ega mõtestatud,mõisteid pole kasutatud, materjali analüüs puudub.
Töö ülesehitus ja sidusus. Töö osad on pealkirjastatud ning loogilises järgnevuses. Peatükid moodustavad hästi jälgitava terviku. Töö osad on pealkirjastatud, kuid loogilises järgnevuses on puudujääke. Töö ülesehitus ei ole loogiline, pealkirjad või alapealkirjad on puudu. Töö põhiosad ei ole omavahel seotud.
Uurimuse tulemused Töö tulemused on selgelt sõnastatud ning kajastuvad ka töö kokkuvõttes. Töö tulemused on kooskõlas uurimiseesmärgiga. Töö tulemused on sõnastatud ebaselgelt. Töö tulemused vastavad uurimiseesmärgile. Töö tulemused on olemas, kuid neid ei ole esile toodud või ei vasta need uurimiseesmärgile.
Kasutatud materjalid Kasutatud on erinevaid materjale, rohkem kui 4 allikat. Allikad on usaldusväärsed, kõikidele kasutatud allikatele on viidatud. Töö põhineb 3-4 allikal. Allikad on usaldusväärsed, allikad on viidatud osaliselt. Töö põhineb 1-2 allikal. Tuginetud on arvamusartiklitele, allikad ei ole usaldusväärsed.
Keelekasutus Töö keelekasutus on ladus ja teaduslik. Töö keelekasutus on ladus ja teaduslik, kuid esineb kirjavigu. Töö keelekasutus on kohati arusaamatu. Töös esineb kirjavigu.
Vormistus Töö vastab vormistusnõuetele: tiitelleht, teksti paigutus lehel, leheküljenumbrid, peatükkide numeratsioon, joonised, tabelid, graafikud on korrektselt vormistatud. Töö vormistuses on mõned väiksemad vead. Töö vormistuses on palju väiksemaid vigu või mõned suured eksimused.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 21.03.2017 22:31:05

Muudetud: 21.03.2017 22:32:13


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile