Hindamismudel: Enesetutvustus võõrkeeles.

Autor: Kristi Potter

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Jutustamise soravus Tutvustuse alustamine ja lõpetamine. Korrektne alustamine, lõpetamine ja ajalimiidist kinni peetud. Jutustamine peast. Puudub alustamine või lõpetamine, ajalimiidist pole kinni peetud. Jutustamine valdavalt peast, mõnikord on kasutatud märksõnu paberilt. Puudub alustamine ja lõpetamine. Esitluse kestvus vähem kui 50 % ettenähtud ajast. Kogu ettekanne on maha loetud paberilt.
Kõne selgus ja tempo Tutvustuse jälgitavus. Tutvustus on loogilise ülesehitusega ja hästi jälgitav, emotsionaalne. Tutvustus on hüplev, ettekantud teemadel puudub loogiline järjestus. Üldine sisu on siiski mõistetav. Järjepidevuse puudumine teeb ettekande sisust arusaamise võimatuks.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Keeleline korrektsus. Laused grammatiliselt veatud, asjakohased ja konkreetsed; sõnad korrektselt hääldatud. Esineb vale sõnade järjekord, laused keeleliselt vigased, hääldus ebaselge. Häälduse ja keelelised probleemid teevad arusaamise võimatuks.
Esinemisoskus Info hulk. Oluline elulooline info olemas, faktid esitatud loogilises järjestuses. Eluloolisi fakte liiga vähe, vales järjekorras või ülearu detailne. Info hulk ebapiisav. Esitatud info ei ole seostatud etteantud teemaga.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.04.2017 16:15:29

Muudetud: 24.04.2017 16:53:22


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile