Hindamismudel: Inimese- ja loodusõpetus 2. kl

Autor: hiie ott

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium Algtase KesktaseKõrgtase
Maismaataimes ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus, toitumine ja kasvamine Kirjeldab õpetaja abiga õpitud taimede, loomade välisehitust, seostab selle elupaigaga ja kasvukohaga ning eristab taimi ja loomi toitumise (rohusööjad, lihatoidulised), kasvamise järgi. Oskab rühmitada ja ära tunda õpitud taime- ja loomaliike; kirjeldab taimede ja loomade välisehitust, seostab selle elupaiga ja kasvukohaga ning eristab taimi ja loomi toitumise (rohusööjad, lihatoidulised), kasvamise ja liikumisvõime järgi Oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike; kirjeldab üksikasjalikult õpitud taimede, loomad välisehitust, seostab selle elupaiga ja kasvukohaga ning; toob näiteid nende tähtsusest looduses; eristab taimi ja loomi toitumise (roh
Inimene. Välisehitus. Teab ja nimetab õpitud kehaosi ja oskab neid näidata. Näitab ja nimetab kehaosi; oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid. Kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi; näitab ja nimetab kehaosi; oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid.
Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine Oskab õpetaja abiga liigitada toiduaineid, teab, mis on tervislik toit. Liigitab toiduaineid; oskab valida tervislikku toitu; oskab leida toidu pakendilt säilivusaega Liigitab toiduaineid; oskab valida tervislikku toitu; oskab leida toidu pakendilt säilivusaega; oskab leida pakendilt talle vajalikku teavet;
Oskab näha ohtu tundmatutes esemetes ning eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke tegevusi Oskab näha ohtu tundmatutes esemetes ning eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke tegevusi; teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist. Oskab näha ohtu tundmatutes esemetes ning eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke tegevusi; teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist; oskab hinnata puhkust ja mitmekesist tegevust

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 26.04.2017 12:38:58

Muudetud: 26.04.2017 13:40:02


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile