Hindamismudel: Suuline vastus: Wer sind wir?

Autor: Kersti Seeba

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Tutvustuse alustamine ja lõpetamine. Jutustamise soravus. Korrektne alustamine, lõpetamine. Ajalimiidist on kinni peetud. Jutustamine peast. Korrektne alustamine ja lõpetamine, ajalimiidist on kinni peetud, toetub mõnikord mõttekaardi märksõnadele. Puudub kas alustamine või lõpetamine, ajalimiidist pole kinni peetud. Jutustamisel toetub tihti mõttekaardi märksõnadele. Puudub alustamine ja lõpetamine. Esitluse kestvus vähem kui 50 % ettenähtud ajast. Kogu ettekanne on maha loetud mõttekaardilt.
Tutvustuse jälgitavus. Kõne selgus ja tempo. Tutvustus on loogilise ülesehitusega ja hästi jälgitav, emotsionaalne. Tutvustus on loogiline, hästi jälgitav, kuid ette kantud üksluise intonatsiooniga. Tutvustus on hüplev, jutustamisel puudub loogiline järjestus. Üldine sisu on siiski mõistetav. Järjepidevuse puudumine teeb ettekande sisust arusaamise võimatuks.
Keeleline korrektsus. Laused grammatiliselt veatud, asjakohased ja konkreetsed, sõnad korrektselt hääldatud. Esineb kuni paar grammatilist viga, üks hääldusviga. Esineb vale sõnade järjekord, laused keeleliselt vigased, hääldus ebaselge. Häälduse ja keelelised probleemid teevad arusaamise võimatuks.
Info hulk. Esinemisoskus. Oluline elulooline info olemas, faktid esitatud loogilises järjestuses ja enesekindlalt. Eluloolised faktid on olemas, esitatud loogilises järjekorras, kuid esinemises on märgata ebakindlust. Eluloolisi fakte jääb puudu, jutustaja satub segadusse, ei oska ennast korrigeerida. Info hulk ebapiisav. Esitatud info edastatakse ebakindlalt, kasutatakse kohati emakeelseid sõnu.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 20.10.2017 12:36:03


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile