Hindamismudel: Ajaloo tunnikontrollid ja kontrolltööd

Autor: Urmas Piksar

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 32
Sisu vastavus teemale Töö vastab teemale vähemalt 90% ulatuses. Teemast ei kalduta kõrvale. Vastatud on täpselt esitatud küsimusele. Teema kaetud 50% ulatuses. Umbes pool jutust on mõnel muul teemal või puudub hoopis. Vastus puudutab teemat vaid riivamisi. Räägib õigest asjast, aga küsimusele ei vasta. Töö ei vasta teemale, küsimusele ei ole vastatud. Kui sisu vastavust teemale on hinnatud 0 puntiga, siis pole võimalik tööd rahuldavalt hinnata.
Teema ammendatus Teema on lõpuni ja igakülgselt käsitletud. Vastus on mitmekülgne ja sisaldab kõike vajalikku. Teema on avatud ainult faktide najal, puuduvad selgitused ja analüüs. Teema on avatud ühekülgselt. Puuduvad näited ja selgitused. Piirdutakse 1-2 lausega, mis ei näita, et õpilane mõistab teemat. Töö ei vasta teemale, küsimusele ei ole vastatud. Kui teema ammendatust on hinnatud 0 puntiga, siis pole võimalik tööd rahuldavalt hinnata.
Ülesehitus, teksti soravus Ülesehitus on loogiline. On selgelt eristatavad algus ja lõpp. Sündmused on loogilises järgnevuses. Tekst on sorav ja lugejale kergesti jälgitav. Tekst on üldiselt loogiliselt üles ehitatud, sündmuste järjekorras esineb üksikuid kõrvalekaldeid. Ülesehitus on osaliselt loogiline, mõnes kohas kaldub teemast kõrvale. Ülesehituses puudub loogika, esitatakse segiläbi üksikuid meenunud fakte.
Faktoloogia Kõik vajalikud faktid on esitatud. Nad on tõesed ja vastavuses teemaga. Õpilane teab teemakohaseid fakte, kuid kõik vajalik pole kirja pandud. Puudub osa fakte, mis on vajalikud teema mõistmiseks. Faktide tundmine on ebapiisav. Töös esitatakse üksikuid fakte. Puuduvad teemakohased faktid. (\"Udujutt\") või on faktid valed.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.05.2019 15:24:10

Muudetud: 15.05.2019 15:27:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile