Hindamismudel: Enesetutvustus vene keeles (võõrkeelena)

Autor: Reelika Looring

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Kõne selgus ja tempo Tutvustuse jälgitavus. Tutvustus on loogilise ülesehitusega ja hästi jälgitav, emotsionaalne. Tutvustus on hüplev, ettekantud teemadel puudub loogiline järjestus. Üldine sisu on siiski mõistetav. Järjepidevuse puudumine teeb ettekande sisust arusaamise raskendatuks
Jutustamise soravus Tutvustuse alustamine ja lõpetamine. Korrektne alustamine, lõpetamine ja ajalimiidist kinni peetud. Puudub alustamine või lõpetamine, ajalimiidist pole kinni peetud. Puudub alustamine ja lõpetamine. Esitluse kestvus vähem kui 50 % ettenähtud ajast.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Keeleline korrektsus. Laused grammatiliselt veatud, asjakohased ja konkreetsed. Esineb vale sõnade järjekord, laused keeleliselt vigased( 1-2 käände - või sõnakasutusviga). Keelelised probleemid ( vale käände - ja sõnakasutus) teevad arusaamise võimatuks.
Esinemisoskus Info hulk. Oluline elulooline info olemas, faktid esitatud loogilises järjestuses. Eluloolisi fakte liiga vähe, vales järjekorras. Info hulk ebapiisav. Esitatud info ei ole seostatud etteantud teemaga.
Ettekandmine Peast jutustamine. Jutustamine peast. Jutustamine valdavalt peast, 1-2 korda on kasutatud märksõnu paberilt. Kogu ettekanne on maha loetud paberilt.
Hääldus Hääldus Sõnad korrektselt hääldatud (lubatud 1-2 kergemat hääldusviga). Hääldus ebaselge (3-4 hääldusviga). Häälduse ebaselgus muudab tekstist arusaamise raskeks ( 5-7 viga)

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.05.2020 13:00:53


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile