Hindamismudel: Îöåíèâàíèå îçíàêîìèòåëüíîé ïðåçåíòàöèè

Autor: Olga Šumailova

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 3 21
Òåìà Ïðåçåíòàöèÿ îòâå÷àåò âûáðàííîé òåìå. Ïðåçåíòàöèÿ ñîäåðæèò ìíîãî èíôîðìàöèè, íå îòíîñÿùåéñÿ ê âûáðàííîé òåìå. Ïðåçåíòàöèÿ íå îòâå÷àåò âûáðàííîé òåìå.
Ñîäåðæàíèå Èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ â ïðåçåíòàöèè äîñòîâåðíà è èçëîæåíà ÿñíî.  ìàòåðèàëå èìåþòñÿ íåòî÷íîñòè è ìàòåðèàëà ìîãëî áûòü áîëüøå.  ìàòåðèàëå î÷åíü ìíîãî íåòî÷íîñòåé è ìàòåðèàëà íåäîñòàòî÷íî.
Äèçàéí  ïðåçåíòàöèè èñïîëüçîâàí îäèí äèçàéí, öâåò òåêñòà è ôîíà ñîîòâåòñòâóþò äðóã äðóãó. Òåêñò õîðîøî ÷èòàåìûé. Îôîðìëåíèå ïðåçåíòàöèè íåîäíîðîäíî. Ïðèñóòñòâóþò ñëàéäû, íà êîòîðûõ ðàçìåð òåêñòà ñëèøêîì ìåëêèé èëè òåêñò íå÷èòàåìûé. Äèçàéí ïðåçåíòàöèè ñëèøêîì ïåñòðûé èëè ñêó÷íûé, ñ ìåëêèì èëè íå÷èòàåìûì òåêñòîì.
Ãðàôèêà Êàðòèíêè ñâÿçàíû ñ ñîäåðæàíèå ïðåçåíòàöèè, êàðòèíîê íè ìíîãî íè ìàëî, îíè õîðîøåãî êà÷åñòâà è ïîääåðæèâàþò òåìó. Êàðòèíîê î÷åíü ìíîãî èëè ìàëî, è îíè íå ñîîòâåòñòâóþò ñîäåðæàíèþ ïðåçåíòàöèè. Êàðòèíêè îòñóòñòâóþò èëè íå ïî òåìå.
Ïðàâîïèñàíèå Îøèáîê íåò. Ïðèñóòñòâóþò äî 5 ãðàììàòè÷åñêèõ îøèáîê èëè îïå÷àòîê, íå ñîáëþäåíû îáùèå ïðàâèëà ââîäà òåêñòà â äîêóìåíò. Îøèáîê áîëüøå ÷åì 5.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 01.11.2008 16:39:55

Muudetud: 01.11.2008 18:03:39


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile