Hindamismudel: Esitluse hindamineja ettekanne (II kooliaste)

Autor: Marika Rauba

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 3 21
Teema Esitlus vastab etteantud teemale, teema kandub läbi kogu esitluse. Esitluse teema on laialivalguv, esitlus sisaldab ebaolulist teavet. Esitlus ei vasta teemale.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on õige. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühtlast kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus ei ole ühtne. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Graafika Pildid on seotud esitluse sisuga, pilte on parasjagu,nad on hea kvaliteediga ja toetavad teemat. Pilte on liiga vähe või liiga palju või kõik pildid pole teemakohased. Pildid puuduvad või ei ole teemakohased.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Suuline ettekanne Ettekanne on sorav. Vastab täielikult pildimaterjalile, annab kuulajale huvitavat informatsiooni.Ei esine ebaolulist teavet. Esineb mõningaid ebatäpsusi fakides. Suuline ettekanne ei vasta pildimaterjalile. Ebatäpsused nii esituses kui info jagamisel.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.01.2010 16:18:22

Muudetud: 12.01.2010 16:25:13


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile