Hindamismudel: Vahendatud tekstiloome

Autor: Kaie Henk

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Teemakohasus, vastavus algtekstile Sisu on edastatud adekvaatselt ja täpselt, peamõte arusaadavalt sõnastatud. Esineb üksikuid sisulisi ebatäpsusi, kuid peamõte on välja toodud. Jutustus vastab osaliselt algtekstile, peamõtte väljatoomisel vajab valikvastuseid. Jutustus ei vasta sisuliselt algtekstile.
Materjali loogiline järjestamine Materjal on loogiliselt järjestatud, on olemas sissejuhatus, teemaarendus ja kokkuvõte. Esineb üksikuid eksimusi aja- ja põhjuslike seoste väljatoomisel. Esitatud mõtted on kohati katkendlikud ja hüplikud, sündmused on omavahel vähe seostatud. Algtekstis olev sündmustik on loogiliselt järjestamata.
Keeleliste vahendite valik, lausete seostamine Kasutab hargnenud lausestruktuure, laused ja lauseosad on ühendatud sobivate sidenditega. Sõnajärg vastab normile. Kasutab koond- ja ahellauset ning laiendatud lihtlauset. Esineb ebatäpsusi sidendite valikul ja sõnajärjes. Kasutab omavahel seostamata baaslauseid. Vajab osaliselt suunavaid küsimusi. Kasutab üksiksõnu või sõnaühendeid, vajab palju suunavaid ja abistavaid küsimusi.
Suuline esitus Kasutab sobivat tooni ja tempot. Pausid loogilised. Kõne arusaadav, ilmekas ja kuuldav. Esitus arusaadav ja kuuldav. Esineb üksikuid mittevajalikke pause ja sõnakordusi. Esitus kohati arusaamatu ja vähekuuldav. Esineb palju mittevajalikke pause ja sõnakordusi. Esitus monotoonne. Kõne häälduslikult ebaselge ja arusaamatu.
Abimaterjali (skeemi ja sõnaühendite) kasutamise oskus Kasutab tahvilil olevat abimaterjali iseseisvalt. Vajab abimaterjali kasutamisel osaliselt suunamist. Kasutab abimaterjali õpetaja abiga. Ei oska kasutada abimaterjali.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.09.2011 16:26:13


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile