Hindamismudel: ELUKOOSLUSED VI klass

Autor: Raa Andres

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
ESILEHT:Esiluse koostaja/Hindaja Korrektne ja sisaldab nõutud osi:pealkiri, koostaja, aasta. Pealkirjast on aru saada, millest on esitluses täpselt juttu. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõuetele. Puudub.
TEEMA:Esitluse koostaja/Hindaja Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab osi, mis kalduvad teemast kõrvale. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindalt eesmärki ja ei vasta teemale.
SISU.Eluta loodus:Esitluse koostaja/ Hindaja Nimetatud ja iseloomustatud eluta looduse tingimusi: pinnas, valgus, niiskus jne Nimetatud ja iseloomustatud eluta looduse tingimusi: pinnas, valgus, niiskus, kuid seda pole tehtud antud elukooslusest lähtuvalt Nimetatud ja iseloomustatud eluta looduse tingimusi: pinnas, valgus, niiskus väga põgusalt Ei ole nimetatud ja iseloomustatud eluta looduse tingimusi: pinnas, valgus, niiskus
SISU. Iseloomulikud taimed: Esitluse koostaja/Hindaja Tutvustatud vähemalt kolme sellele elukooslusele iseloomulikku taime, toodud välja iseloomulikud tunnused. Tutvustatud kolme sellele elukooslusele iseloomulikku taime, tutvustus liiga detailne või puudub või tutvustatud vähem liike. Tutvustatud kolme taime, kes pole selle elukoosluse iseloomulikud liigid. Pole tutvustatud kolme eluapaigale iseloomulikku taimeliiki.
SISU. Erilised taimed: Esitluse koostaja/Hindaja Tutvustatud vähemalt kahte sellele elukooslusele erilist taime (looduskaitse all või harva esinev või eluvormilit eriline), toodud välja iseloomulikud tunnused. Tutvustatud vähemalt ühte sellele elukooslusele erilist taime (looduskaitse all või harva esinev või eluvormilit eriline),toodud välja iseloomulikud tunnused. Nimetatud sellele elukooslusele erilsed taimed. Selgitus puudub. Pole tutvustatud selle elukoosluse erilisi taimeliike.
SISU. Iseloomulikud loomad: Esitluse koostaja/Hindaja Tutvustatud kolme sellele elukooslusele iseloomulikku selgrootud ja kolme selgroogset looma , toodud välja iseloomulikud tunnused. Tutvustatud vähemalt kolme sellele elukooslusele iseloomulikku looma, toodud välja iseloomulikud tunnused. Tutvustatud loomaliigid pole selle elukoosluse iseloomulikud liigid. Pole tutvustatud eluapaigale iseloomulikke loomaliike.
SISU. Erilised loomad: Esitluse koostaja/Hindaja Tutvustatud vähemalt kahte sellele elukooslusele erilist looma (looduskaitse all või harva esinev või eluvormilit eriline), toodud välja iseloomulikud tunnused. Tutvustatud vähemalt ühte sellele elukooslusele erilist looma (looduskaitse all või harva esinev või eluvormilit eriline),toodud välja iseloomulikud tunnused. Nimetatud sellele elukooslusele erilisi loomaliike. Selgitus puudub Pole tutvustatud selle elukoosluse erilisi loomaliike
SISU.Toiduahel:Esitluse koostaja/Hindaja Koostatud korrektselt kaks toiduahelat. Koostatud üks toiduahel. Koostatud toiduahelad pole tüüpilised sellele elukooslusele. Koostatud toiduahelas esinevad vead: ei alga tootjaga või noole suund märgitud valesti. Puuduvad toiduahelad.
SISU.Elukoosluse tähtus:Esitluse koostaja/Hindaja Märgitud selle elukoosluse tähtsus looduses (vähmalt kaks momenti) ja inimese elus (vähmalt kaks momenti). Märgitud selle elukoosluse tähtsus looduses (vähmalt üks momenti) ja inimese elus (vähmalt üks momenti). Märgitud selle elukoosluse tähtsus vaid, kas looduses või inimese elus. Pole märgitud selle elukoosluse tähtsust .
SISU.Elukoosluse erilisus:Esitluse koostaja/Hindaja Toodud välja elukoosluse erilisus, esinemissagedus Eestis: suurimad, erilisemad, ilusamad. Märgitud, mida on vaja teha nende kaitsmiseks. Toodud välja erilisus, kuid puudub esinemissagedus Eestis: suurimad, erilisemad, ilusamad. Märkimata on jäänud elukoosluseks vajalik kaitsealane tegevus. Erilisus ja kaitse on toodud välja väga üldsõnalise. Elukoosluse erilisusest ja kaitset pole käsitletud
GRAAFIKA: Esitluse koostaja/Hindaja Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Graafika elemente on liiga vähe või liiga palju. Graafika tundub olevat valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga ja/või eksitab vaatajat.
KUJUNDUS:Esitluse koostaja/ Hindaja Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
ÕIGEKRI: Esitluse koostaja/Hindaja Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
KASUTATUD MATERLJALIDE LOEND: Esitluse koostaja/ Hindaja Kõikidel kasutatud pilitidel ja joonistel nõutavad viited. Kasutatud materjalide loetelu korrektne. Peaagu kõikidell kasutatud pilitidel ja joonistel nõutavad viited. Kasutatud materjalide loetelu korrektne. Kasutatud pilitidel ja joonistel nõutavad viited puuduvad . Kasutatud materjalide loetelu olemas. Kasutatud pilitidel ja joonistel nõutavad viited puuduvad . Kasutatud materjalide loetelu puudub
ENSEHINNANG/HINDAJA/ÕPETAJA Esitluse koostaja:Õ nimi:............................... KOKKU.................punkti Esitluse hindaja:H KOKKU ...................punkti Õpetaja:B KOKKU.........punkti/H........ 56.....50p Hnne 5 49.....42p Hinne 4 41.....25p Hinne 3
ESITLUSE ESITAMINE: Hindaja Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.
ESITLUSE ESITAMINE: Hindaja Ettekanne toetus esitlusele, millel oli informatiivne iseloom.Suuliselt lisatud oluline täiendav informatsioon. Ettekanne toetus esitlusele, millel oli informatiivne iseloom. Suhteliselt palju kasutati esitlemisel esitluse teksti. Ettekanne toetus põhiliselt vaid esitlusele ja loeti sealt tekst maha. Ettekanne toetus põhiliselt vaid esitlusele ja loeti sealt tekst maha, tundus, et esitleja ei mõistnud täpselt sisu.
ESITLUSE ESITAMINE: Hindaja Esitleja esines selge ja tugava häälega.Esitleja vastas esitatud küsimustele ammendavalt. Esitleja esines selge ja tugava häälega. Osadele küsimustele jäi esitlejal vastamata. Esitleja esines väga vaikselt ja teda oli raske jälgida. Esitleja vastas esitatud küsimustele Esitleja esines väga vaikselt ja teda oli raske jälgida.. Küsimustele vastati lünklikult või ei vastatud.
ESITLUSE ESITAMINE: Hindaja Esitlus oli esitatud tähtajaliselt. Esitlus polnud esitatud tähtajaliselt, õpilase poolt mõjuvatel põhjustel. Esitlus polnud esitatud tähtajaliselt, õpilasel puudus mõjuv põhjus. Esitlus esiati suure hilinemisega.
ESITLUSE ESITAMINE: Esitluse hindaja:H Nimi:................................. KOKKU ...................punkti Õpetaja:B KOKKU.......punkti/hinne...... 16-14 p Hinne 5 13-10 p Hinne 4 9-7 p Hinne 3

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 30.10.2011 16:28:06

Muudetud: 07.08.2012 14:29:05


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile