Hindamismudel:

Autor: Ruta Margna

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad.
Sisu Õpilane kannab komplekse teema hästi struktureeritult ja selgelt ette. Ta esitab oma seisukohta põhjalikult. Teemat käsitletakse erinevatest aspektidest lähtudes ja luuakse üldine seos. Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne .Õpilane kannab komplekse teema struktureeritult ja selgelt ette. Ta käsitleb teemat erinevatest aspektidest. Seejuures tõstetakse esile olulisi punkte/detaile. Väiksemate detailide seos üldteemaga ei ole siiski alati selge. Õpilane kannab komplekse teema arusaadavalt ette. Teema käsitlemisel toetutakse olulistele detailidele ja näidetele. Teema terviklikkus ei ole ettekandes selge, puudub selgus. Esitluses puuduvad olulised punktid ja detailid.
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel slaidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Puudub mõni slaid nõutud arvust. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Liiga vähe slaide.
Kasutatud materjalide loend . Korrektne ja sisaldab nõutud osi Korrektne, kuid puudvad mõned osad.
Grammatika, keeleliste vahendite kasutamine Õpilane kasutab läbivalt kõrgel tasemel grammatikalisi struktuure ja keelelisi väljendeid. Harva esinevad vead ei paista eriti silma ja enamus neist suudab õpilane ise parandada. Õpilane kasutab täpset ja diferentseeritud sõnavara, samuti suures ulatuses Õpilane näitab head grammatika valdamisoskust. Esinevad vead ei häiri arusaamist. Õpilane kasutab täpset ja diferentseeritud sõnavara, samuti suures ulatuses struktuure. Esinevad üksikud lüngad, mida õpilane kompenseerib ümbersõnastuste kaudu. Õpilane näitab head grammatika valdamise oskust. Ta ei tee vigu, mis arusaamist segaksid. Õpilane kasutab suurt sõnavara, väldib kordusi. Siiski esineb lünki ümbersõnastamisel. Hästi tuntud teemade puhul näitab õpilane head grammatika valdamise oskust, vähem tuttavate teemade puhul esinevad siiski vead, mis segavad arusaamist. Õpilane omab piiratud oskus kasutada erinevaid lauseehitusi ja struktuure. Sõnavara ei ole piisav, et

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.12.2011 22:56:24


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile