Hindamismudelid

Eneseareng: Väärtused

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-1) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
T&I õpiväljundid(arvestab arendusprojekti käigus väljatöötatava lahenduse kasutamisega seotud eetiliste küsimustega , kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega, mõistab arendusprojekti kontekstis tehnoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise innova, mõistab ja hindab kriitiliselt tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid , mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma valikuid ning, omab algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel arendusprojektis, omab IKT-l põhinevat kommunikatsioonioskust, omab IKT-l põhinevat koostööoskust , omab IKT-l põhinevat info loomise, leidmise, korrastamise, kriitilise analüüsi ja esitamise oskust , omab teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta arendusprojektiga seotud valdkondade, oskab analüüsida arendusprojekti käigus väljatöötatava lahenduse mõju inimeste töö- ja eluviisile, )Veikko Kõrv


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile