Sõnaliigid

Tööleht

 • mõista, mille alusel sõnu liigitatakse,
 • pea meeles sõnaliikide nimetused, tähendused, küsimused.

Sõnaliikidel põhineb kokku- ja lahkukirjutamise ning lauseõpetuse (kirjavahemärkide) reeglistik. Sõnu liigitatakse kahel põhimõttel:

 • muutmisviisi alusel,
 • tähenduse järgi.

Sõnade liigitus

Muutmisviisi alusel jagunevad sõnad 3 liiki:

Käändsõnad
Pöördsõnad
Muutumatud sõnad
 • nimisõnad
 • omadussõnad
 • arvsõnad
 • asesõnad

nt nendest, väikestest ,siilidest jt. 

 • tegusõnad

 

nt laulan,laulsid, laulaksime jm.

 • määrsõnad
 • kaassõnad
 • sidesõnad
 • hüüdsõnad

nt homme, hästi, väga jt

 
Tähenduse järgi liigituvad sõnad 2 rühma:

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8