tagasi avalehele


Käesolev kogumik elektroonilisi töölehti on mõeldud 2. klassile integreeritud arvutitundide läbiviimiseks.

Töölehed on valminud reaalsest vajadusest muuta lastele arvitunnid huvitavamaks ning efektiivsemaks teiste ainetundide suhtes. Arvutialased teadmised on integreeritud teiste õppeainetega.

Praktilise töö käigus valmisid töölehed, mida 2. klassi lapsed lahendasid koolis ainetunni raames arvutiklassis ja ka väljaspool seda.

Töölehtede koostamisel lähtuti riiklikust õppekavast, toetuti Bloomi taksonoomiale, J. Käisi isetegevuse põhimõtetele ja kriitilise (iseseisva) mõtleja kujunemise teooriale. Töölehtede koostamisel peeti oluliseks „teadliku arvutikasutaja” kujundamist. Töölehtedes sisaldub nii emakeele, koduloo, loodusõpetuse kui matemaatika- alaseid küsimusi.

Töölehed on jaotatud õppenädalate kaupa, iga nädala jaoks on koostatud kolme õppeaine töölehed. Igasse õppenädalasse kuulub matemaatika tööleht, mis on paljudel juhtudel üles ehitatud testi põhimõttel. Õpilane saab koheselt tagasisidet lahenduse õigsusest. Teiseks õppeaineks on emakeel, mille lõpus on õpitu kordamiseks reeglid. Õpilase ülesanne on need meelde tuletada ning seejärel kontrollida taas tehtud harjutust ja parandada vajadusel vead. Ei puudu ka loodusõpetuse ja koduloo töölehed, mis on integreeritud emakeelega.

Iga töölehe alguses on ära toodud õppeaine või õppeainete nimetused ning tunni teema.
Õpitarkvara koostamise juures tuleb jälgida, et on määratud sobivad õpieesmärgid. Eesmärgid on tunnis nii aine- kui arvutialased, seda vaadatuna just õpilase seisukohalt. Igal lapsel on õigus teada, mis teemat tunnis käsitletakse ja mis oskused tuleb tunni lõpuks omandada, sest kõige lihtsamaks ja otsesemaks teeks õpilaste veenmisel õpitava olulisuses on kindlasti informeerimine oodatavast õpitulemusest.  

Eesmärkidele järgneb õpilasele kõige tähtsam osa – tööjuhend. Juhendis on ära toodud etapiviisilised sammud töö teostamiseks. Õpilasel tuleb läbi lugeda esimene punkt tööjuhendist ja see täita. Seejärel asub ta teise punkti juurde ja nii edasi, kuni kõik etapid on läbitud. Sageli on ühes tunnis mitu erinevat harjutust. Sel juhul tuleb ikkagi järgida töö etappe. Enne ei saa asuda uue ülesande juurde, kui eelmine pole veel lahendatud. Töölehtedes on selgitused antud menüüriba kasutamiseks, et õpetada lastele selgeks töökäskude leidmine menüüst, kus nad alati olemas on, nupuread ei pruugi alati sisaldada kõiki lühikäsklusi. Õpetaja võib õpilastele näidata ka muid võimalusi.

Töölehe lõpus on reeglina enesekontrolli võimalus. Selleks on õigesti lahendatud ülesanne või harjutus. Õige lahenduse nägemiseks tuleb paljudel juhtudel lohistada lehekülje lõpus või alguses olev pilt pisut allapoole või kõrvale ning selle alt ilmub välja õige lahendus. Võimalusi lahenduse teadasaamiseks on teisigi.

Töölehe lõpus on tunnustus. Selleks on tavaliselt mõni ergutav hüüe, näiteks: HURRAA! või SAIN HAKKAMA!

Paljud töölehed lõppevad lisaülesannetega kiirematele. Need on sageli just nuputamis- ja loogikaülesanded. Mitmete matemaatikatundide lõppu on lisatud arvutamisvõimalusi Internetist.

Töölehtede koostamisel ei ole lähtutud tõsiasjast, et iga töö peab lõppema hindega. Hindamine oleks oluline, kui kõiki tunde viidaks läbi arvuti abiga ja teisiti ei olekski võimalik hindeid saada. Kuna antud töölehtede koostamisel on järgitud arvuti integreerimise põhimõtet teistesse õppeainetesse, ei ole hindamist oluliseks peetud. Tähtis on hinnang, mis sisaldub iga töölehe lõpus. Ka arvuti tundmaõppimist ei saa hinnata, kuna see pole eesmärk omaette. Laps omandab vajalikud teadmised ja oskused töö käigus ning loodetavasti kasutab neid edaspidises töös.

Soovi korral võib õpetaja õpilaste töid ka hinnata ja kontrollida. Selleks valib õpetaja ise sobiva mooduse. Õpetaja võib lasta õpilastel oma vastused e-posti teel saata, välja printida või oma kausta salvestada.

Õpetaja saab valida, milliseid töölehti õpilased lahendavad. Antud töölehti võib kasutada ka vaid mõnes üksikus tunnis õppeaasta jooksul. Õpetajal tuleb siiski enne arvutiklassi minekut töölehed üle vaadata, selgitamaks vajadusel lisajuhiseid õpilastele.

Töölehtede koostamise juures on arvestatud  ka õpilaste analüüsioskuse arendamist, eneseväljendust.
Oluliseks on peetud, et õppimine oleks nauditav, pakuks huvi, rõõmu ja avastamist uues maailmas.

Lapsed lahendasid antud töölehti suure huviga ühe õppeaasta vältel.

Esimeses tunnis tuleb õpilastele tutvustada klaviatuuri (sh Delete- ja Schift- klahvi) ning hiire tööd. Muuhulgas peab õpilastele näitama sõnade selekteerimist/mustaks värvimist, lohistamist. Tähtis on selgitada, et enne sõnaga toimingu sooritamist tuleb see selekteerida.

Julget pealehakkamist ja edu soovides

Ruth Kampmann


Abiks õpetajale:

MS Wordi kasutamise õpetus
MS Exceli kasutamise õpetus
Õpetaja käsiraamat
Integreeritud ainekava

k
Töölehtede valmimist toetas Tiigrihüppe Sihtasutus

TH
Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea
tagasi avalehele