eTwinningu konkursi hindamismudel

Hindamiskriteerium 4 3 2 1
Informatsioon projekti kohta Informatsioon kogu projekti kohta on väga selgelt ja arusaadavalt esitatud. Informatsioon kogu projekti kohta on üsna selgelt ja arusaadavalt esitatud. Informatsioon projekti kohta ei anna piisavat ülevaadet. Informatsiooni projekti kohta vähe.
Autoriõigused, viited ja lingid Autoriõigused ja viited on korrektselt esitatud. Lingid avanevad ja toetavad projekti sisu. Mõned puudujäägid ja esineb ebatäpsusi viidetes. Mõned lingid ei avane ja kõik lingid ei toeta projekti. Esineb mitmeid puudusi viitamises ja pole järgitud piisavalt autorikaitse seaduseid. Lingi aadressid valesti sisestatud ja paljud ei avane ning ei toeta projekti sisu. Pole järgitud autorikaitse seadusi ja viited puuduvad. Projekti toetavad lingid puuduvad.
Õpilaste tegevus projektis ja Innovaatilisus/loovus Õpilaste tegevused projektis on väga hästi esitatud. Õpilaste arvamused projektist on tõepärased. Projekt on väga uuenduslik, on kasutatud uusi tehnoloogilisi võimalusi ning projekt aitab tõsta õppe kvaliteeti. Projektis on näha ka õpetaja materjale. Õpilaste tegevused projektis on hästi esitatud. Õpilaste arvamused napisõnalised ja ei kajasta projekti sisu põhjalikult. On kasutatud uusi tehnoloogilisi võimalusi ja uuenduslikke võtteid mõningal määral. Õpilaste tegevused projektis jäävad tahaplaanile, ei näi tõepärased. Uut lähenemist pole eriti kasutatud ning tehnoloogia võimalusi kasutatud vähesel määral. Õpilaste tegevused projektis kahvatud. Õpilaste arvamused projekti kohta puuduvad. Uudsus puudub ning tehnoloogia võimalusi pole kasutatud oskuslikult.
Probleemülesanne projektis ja uurimus Probleemülesanne on esitatud probleemipõhiselt. Projektis on õpilased pandud uurima, et lahendada probleemülesanne ja projektis tuleb see selgelt välja. Probleemülesanne on esitatud küsimustena, mitte probleemipõhiselt. Projektis uuritakse, kuid mitte püstitatud probleemülesandele vastavalt. Probleemülesande püstitus on ebaselge või ei ole seotud projekti tulemustega. Mingis projekti osas natuke uuritakse midagi. Probleemipüstitus puudub, projektis uurimuse osa puudub.
IKT kasutamine projektis, pildimaterjal projekti teostamisest Veebipõhiste vahendite valik väga hea ja sobib antud projektitööks väga hästi. Projektis on kasutatud mitmeid uusi tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi (sotsiaalsed tarkvarad jne…) oskuslikult. Pildimaterjal näitab põhjalikult projekti käiku. Veebipõhiste vahendite valik hea ja sobib antud projektitööks hästi. Projektis on kasutatud uusi tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi (sotsiaalsed tarkvarad jne…). Pildimaterjal ei anna põhjalikku ülevaadet projektist. Veebipõhiste vahendite valik rahuldav ja sobib antud projektitööks rahuldavalt. Uue tehnoloogia kasutus nõrk antud projekti puhul. Pildid ei ole tõepärased, ei näita projekti sisu. Vahendi valik ebaõnnestunud. Uue tehnoloogia kasutus puudub. Pildid puuduvad projekti tegevuse kohta.
Projekti jätkusuutlikkus Projekt on rakendatav ka teiste õpetajate poolt 100 %-liselt ning on võimalik edasi arendada. Projekt on rakendatav suures osas ka teiste õpetajate poolt ning on võimalik mõningal määral edasi arendada. Projekt on rakendatav mõningal määral teiste õpetajate poolt ning mõnes osas jätkusuutlik. Projekt ei ole rakendatav teiste õpetajate poolt ning pole jätkusuutlik.
Euroopa dimensioon Projektis on väga hästi kajastatud Euroopa dimensiooni. Projektis on hästi kajastatud Euroopa dimensiooni. Projektis on mõningal määral kajastatud Euroopa dimensiooni. Projektis on väga nõrk Euroopa dimensiooni osa.
Tulemused ja kasu Projektis kajastub selgelt ja põhjalikult projekti tulem (kas õpimapp, koduleht, ajaveeb jne… õpilaste töödest näidised). Projektil on suur pedagoogiline väärtus. Projekti tulem on olemas, kuid tulemis pole kasutatud IKT vahendeid. Projekt toetab pedagoogilisi väärtusi. Projekti tulem jääb segaseks ja pedagoogiline väärtus nõrk. Projekti tulem ning pedagoogiline väärtus puudub.
Õppekava integreeritus Esitatud materjal vastab riiklikule õppekavale ja haridusstandarditele ning on oskuslikult integreeritud paljude erinevate õppeainetega. Esitatud materjal vastab enam vähem riiklikule õppekavale ja haridusstandarditele ning on mõningane integreeritus teiste õppeainetega. Esitatud materjal vastab mõningal määral riiklikule õppekavale ja haridusstandarditele ning pole integreeritud erinevate õppeainetega. Esitatud materjal ei vasta riiklikule õppekavale ja haridusstandarditele ning puudub integratsioon erinevate õppeainete vahel.

Punkte kokku: __________