Asesõnad

 

  • õpi tajuma asesõna
  • omanda asesõnade õigekeelsus
  Asesõnu kasutatakse nimi-, omadus- ja arvsõnade asendajaina, kindla tähenduse saavad nad lauses.

Asesõnade olemus

Asesõnad on ainult vormiliselt iseseisvad sõnad, sest nad käänduvad ja esinevad lauseliikmetena.

Asesõnad asendavad lauses nimi-, omadus- või arvsõnu, seega kattuvad asesõnade küsimused nimi-, omadus- ja arvsõna küsimustega.

 

Tähenduselt on asesõnad teiste iseseisvate sõnadega võrreldes "tühjema", ebamäärasema sisuga. Võrdle:

nimisõna mees - asesõna tema, ta, see;

omadussõna punane - asesõna selline, niisugune;

arvsõna neli, neljas - asesõna mitu, mõni, mitmes.

Tähenduse järgi jagunevad asesõnad 8 liiki.

Asesõnade liigid
 

Liik Näide Küsimus
Isikulised asesõnad

 

mina (ma), meie (me), sina (sa), teie (te, tema (ta), nemad (nad).

kes?, kelle? jne kõigis käändeis
Enesekohased asesõnad  enese ~ enda, iseenese ~ iseenda, oma. kes?, kelle? jne 
Vastastikused asesõnad üksteise, teineteise.

Õigekeelsus

kes?, kelle? jne 
Näitavad asesõnad see, too, sama, seesama, toosama, teine, muu.

niisugune, samasugune, niisamasugune, selline, seesugune, säärane, säherdune, taoline, selletaoline Õigekeelsus

kes?, kelle? jne

 mis?, mille?jne

missugune?, missuguse? jne

Küsivad-siduvad asesõnad  kes, mis, kumb, missugune, milline, misuke (kõnek), mitu, mitmes, mitmendik
Määratlevad asesõnad ise, oma, iga, igaüks, igamees, kõik, mõlemad, kumbki, emb-kumb, kogu, terve

Märkus.kogu on muutumatu sõna, terve käändub, st (meelde) kogu eluks, tervest linnast (otsinud).

kes?, mis?, missugune? jne 
Umbmäärased asesõnad keegi, miski, mingi, mingisugune, miskisugune, ükski, mitu, mitmes, mitu-setu, mitmes-setmes, mõni, mõningane, paljud, üks, teine. kes?, mis?, missugune?, mitu?
Omastavad asesõnad oma, enese ~ enda, omaenese ~ omaenda, iseoma, iseenese ~ iseenda.  kelle? jne

 

Lauses võivad asesõnad esineda mingis käändes, vastavalt sellele muutub ka küsimus, alates nimetavast käändest (kes?, mis?) ja lõpetades kaasaütlevaga (kellega?, millega).
Sõnade keegi, miski, kumbki käänamisel tuleb meeles pidada, et liide -gi ja -ki on alati käändelõpu järel, st sõna lõpus.
 

Tagasi